تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های آموزشی ابن سینا

ارائه فایل های آموزشی در زمینه استاندارد، مدیریت، مهندسی، علوم، منابع طبیعی ، صنایع دستی و گردشگری


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

نظرسنجی سایت

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 54
 • بازدید دیروز : 133
 • بازدید کل : 88691

Control Valve-HandBook


Control Valve-HandBook

Control Valve-HandBook

Third Edition

Chapter 1. Introduction to Control Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
What Is A Control Valve? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Process Control Terminology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sliding-Stem Control Valve Terminology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Rotary-Shaft Control Valve Terminology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Control Valve Functions and Characteristics Terminology . . . . . . . . . . . . . 16
Other Process Control Terminology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Chapter 2. Control Valve Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Process Variability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Dead Band . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Actuator-Positioner Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Valve Response Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Valve Type And Characterization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Valve Sizing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Economic Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Chapter 3. Valve and Actuator Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Control Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Globe Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Single-Port Valve Bodies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Balanced-Plug Cage-Style Valve Bodies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
High Capacity, Cage-Guided Valve Bodies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Port-Guided Single-Port Valve Bodies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Double-Ported Valve Bodies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Three-Way Valve Bodies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Table of Contents
vi
Rotary Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Butterfly Valve Bodies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
V-Notch Ball Control Valve Bodies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Eccentric-Disk Control Valve Bodies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Eccentric-Plug Control Valve Bodies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Control Valve End Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Screwed Pipe Threads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Bolted Gasketed Flanges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Welding End Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Valve Body Bonnets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Extension Bonnets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Bellows Seal Bonnets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Control Valve Packing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
PTFE V-Ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Laminated and Filament Graphite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
USA Regulatory Requirements for Fugitive Emissions . . . . . . . . . . . . . 53
Characterization of Cage-Guided Valve Bodies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Characterized Valve Plugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Valve Plug Guiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Restricted-Capacity Control Valve Trim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Actuators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Diaphragm Actuators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Piston Actuators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Electrohydraulic Actuators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Manual Actuators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Rack and Pinion Actuators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Electric Actuators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Chapter 4. Control Valve Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Positioners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Other Control Valve Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Limit Switches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Solenoid Valve Manifold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Supply Pressure Regulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Pneumatic Lock-Up Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Fail-Safe Systems for Piston Actuators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Electro-Pneumatic Transducers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Electro-Pneumatic Valve Positioners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
PC Diagnostic Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Chapter 5. Control Valve Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Valve Body Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Designations for the High Nickel Alloys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Pressure-Temperature Ratings for Standard Class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
ASTM A216 Grade WCC Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Table of Contents
vii
ASTM A217 Grade WC9 Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
ASTM A217 Grade C5 Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
ASTM A351 Grade CF3 Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
ASTM A351 Grade CF8M and ASTM A479 Grade
UNS S31700 Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Pressure-Temperature Ratings for ASTM A216 Cast Iron Valves . . . . . . . 82
Pressure-Temperature Ratings for ASTM B61 and
B62 Cast Bronze Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Class Designation and PN Numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Face–to Face Dimensions for Flanged Globe–Style Control Valves . . . . . 85
Face–to–Face Dimensions for Buttweld–End Globe–Style
Control Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Face–to–Face Dimensions for Socket Weld–End Globe–Style
Control Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Face-to-Face Dimensions for Screwed-End Globe-Style
Control Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Face-to-Centerline Dimensions for Raised Face Globe-Style
Angle Control Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Face-to-Face Dimensions for Separable Flanged Globe-Style
Control Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Face-to-Face Dimensions for Flangeless, Partial-Ball Control Valves . . . 90
Face-to-Face Dimensions for Single Flange (Lug-Type) and
Flangeless (Wafer-Type) Butterfly Control Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Face-to-Face Dimensions for High Pressure Butterfly Valves
with Offset Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Wear & Galling Resistance Chart Of Material Combinations . . . . . . . . . . . 91
Control Valve Seat Leakage Classifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Class VI Maximum Seat Leakage Allowable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Typical Valve Trim Material Temperature Limits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Service Temperature Limitations for Elastomers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Ambient Temperature Corrosion Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Elastomer Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Fluid Compatibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Control Valve Flow Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Flow Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Selection of Flow Characteristic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Valve Sizing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Sizing Valves for Liquids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Abbreviations and Terminology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Equation Constants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Determining Fp, the Piping Geometry Factor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Determining qmax (the Maximum Flow Rate) or Pmax
(the Allowable Sizing Pressure Drop) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Determining qmax (the Maximum Flow Rate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Determining Pmax (the Allowable Sizing Pressure Drop) . . . . . . . . . . . 114
Liquid Sizing Sample Problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Sizing Valves for Compressible Fluids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Table of Contents
viii
Determining xTP, the Pressure Drop Ratio Factor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Compressible Fluid Sizing Sample Problem No. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Compressible Fluid Sizing Sample Problem No. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Representative Sizing Coefficients for Single–Ported
Globe Style Valve Bodies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Representative Sizing Coefficients for Rotary Shaft Valves . . . . . . . . . . 126
Actuator Sizing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Globe Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
A. Unbalance Force . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Typical Unbalance Areas of Control Valves . . . . . . . . . . . . . . . . 128
B. Force to Provide Seat Load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
C. Packing Friction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Typical Packing Friction Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
D. Additional Forces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Actuator Force Calculations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Rotary Actuator Sizing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Torque Equations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Breakout Torque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Dynamic Torque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Typical Rotary Shaft Valve Torque Factors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
V–Notch Ball Valve with Composition Seal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
High Performance Butterfly Valve with Composition Seal . . . . . . . . . . . . . 133
Maximum Rotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Non-Destructive Test Procedures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Magnetic Particle (Surface) Examination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Liquid Penetrant (Surface) Examination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Radiographic (Volumetric) Examination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Ultrasonic (Volumetric) Examination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Cavitation and Flashing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Choked Flow Causes Flashing and Cavitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Valve Selection for Flashing Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Valve Selection for Cavitation Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Noise Prediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Aerodynamic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Hydrodynamic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Noise Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Noise Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Packing Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Packing Selection Guidelines for Sliding–Stem Valves . . . . . . . . . . . . . . . 144
Packing Selection Guidelines for Rotary Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Chapter 6. Special Control Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
High Capacity Control Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Low Flow Control Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
High-Temperature Control Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Cryogenic Service Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Table of Contents
ix
Customized Characteristics and Noise Abatement Trims . . . . . . . . . . . . . 150
Control Valves for Nuclear Service in the USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Valves Subject to Sulfide Stress Cracking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Chapter 7. Steam Conditioning Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Understanding Desuperheating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Technical Aspects of Desuperheating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Typical Desuperheater Designs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Fixed Geometry Nozzle Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Variable Geometry Nozzle Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Self-Contained Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Steam Atomized Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Geometry-Assisted Wafer Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Understanding Steam Conditioning Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Steam Conditioning Valve Designs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Feedforward Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Manifold Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Pressure-Reduction-Only Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Understanding Turbine Bypass Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Turbine Bypass System Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Turbine Bypass Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Turbine Bypass Water Control Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Electro-Hydraulic System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Chapter 8. Installation and Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Proper Storage and Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Proper Installation Techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Read the Instruction Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Be Sure the Pipeline Is Clean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Inspect the Control Valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Use Good Piping Practices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Control Valve Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Reactive Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Preventive Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Predictive Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Actuator Diaphragm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Stem Packing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Seat Rings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Grinding Metal Seats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Replacing Seat Rings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Bench Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Chapter 9. Standards and Approvals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Control Valve Standards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
American Petroleum Institute (API) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Table of Contents
x
American Society of Mechanical Engineers (ASME) . . . . . . . . . . . . . . 175
European Committee for Standardization (CEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
European Industrial Valve Standards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
European Material Standards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
European Flange Standards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Fluid Controls Institute (FCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Instrument Society of America (ISA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
International Electrotechnical Commission (IEC) . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
International Standards Organization (ISO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Manufacturers Standardization Society (MSS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
NACE International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Product Approvals for Hazardous (Classified) Locations . . . . . . . . . . . . . 179
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Canadian Standards Association (CSA) Standards . . . . . . . . . . . . 179
European Committee for Electrotechnical Standardization
(CENELEC) Standards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Instrument Society of America (ISA) Standards . . . . . . . . . . . . . . . . 179
International Electrotechnical Commission (IEC) Standards . . . . . 179
National Electrical Manufacturer’s Association
(NEMA) Standards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
National Fire Protection Association (NFPA) Standards . . . . . . . . . 179
North American Approvals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Approval Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Types of Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Nomenclature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Hazardous Location Classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Temperature Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
NEMA Enclosure Rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
General Locations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Hazardous (Classified) Locations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
CSA Enclosure Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Intrinsically Safe Apparatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Entity Concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
CSA System Parameter Concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Loop Schematic (Control Drawing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Comparison of Protection Techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Explosion–proof Technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Advantages of this Technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Disadvantages of this Technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Installation Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Intrinsically Safe Technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Advantages of this Technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Disadvantages of this Technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Dust Ignition–proof Technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Non–Incendive Technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Advantages of this Technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Disadvantages of this Technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Table of Contents
xi
European and Asia/Pacific Approvals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Approval Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
CENELEC Approvals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Types of Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Flame–proof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Increased Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Intrinsically Safe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Non–Incendive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Nomenclature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Hazardous Location Classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Temperature Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
IEC Enclosure Rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
NEMA and IEC Enclosure Rating Comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Comparison of Protection Techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Flame–proof Technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Advantages of this Technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Disadvantages of this Technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Increased Safety Technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Advantages of this Technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Disadvantages of this Technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Intrinsically Safe Technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Advantages of this Technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Disadvantages of this Technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Type n Technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Advantages of this Technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Disadvantages of this Technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Chapter 10. Engineering Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Standard Specifications For Valve Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Valve Materials Properties for Pressure–Containing Components . . . . . 197
Physical Constants of Hydrocarbons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Specific Heat Ratio (K) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Physical Constants of Various Fluids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Refrigerant 717 (Ammonia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Properties of Water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Properties of Saturated Steam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Properties of Superheated Steam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Velocity of Liquids in Pipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Flow of Water Through Schedule 40 Steel Pipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Flow of Air Through Schedule 40 Steel Pipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Calculations for Pipe Other than Schedule 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Table of Contents
xii
Chapter 11. Pipe Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Pipe Engagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Carbon and Alloy Steel – Stainless Steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
American Pipe Flange Dimensions – Diameter of Bolt CircleInches . . 251
American Pipe Flange Dimensions – Number of Stud Bolts and Diameter
in Inches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
American Pipe Flange Dimensions – Flange Diameter–Inches . . . . . . . . 253
DIN Standards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
American Pipe Flange Dimensions – Flange Thickness for
Flange Fittings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
DIN Cast Steel Flange Standard for PN 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
DIN Cast Steel Flange Standard for PN 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
DIN Cast Steel Flange Standard for PN 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
DIN Cast Steel Flange Standard for PN 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
DIN Cast Steel Flange Standard for PN 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
DIN Cast Steel Flange Standard for PN 160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
DIN Cast Steel Flange Standard for PN 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
DIN Cast Steel Flange Standard for PN 320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
DIN Cast Steel Flange Standard for PN 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Chapter 12. Conversions and Equivalents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Length Equivalents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Whole Inch–Millimeter Equivalents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Fractional Inches To Millimeters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Additional Fractional/Decimal Inch–Millimeter Equivalents . . . . . . . . . . . . 264
Area Equivalents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Volume Equivalents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Volume Rate Equivalents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Mass Conversion—Pounds to Kilograms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Pressure Equivalents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Pressure Conversion—Pounds per Square Inch to Bar . . . . . . . . . . . . . . 268
Temperature Conversion Formulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Temperature Conversions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
A.P.I. and Baumé Gravity Tables and Weight Factors . . . . . . . . . . . . . . . 271
Equivalent Volume and Weight Flow Rates of Compressible Fluids . . . . 273
Viscosity Conversion Nomograph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Other Useful Conversions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Metric Prefixes and Symbols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Subject Index


مبلغ قابل پرداخت 1,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۵ مرداد ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 226

برچسب های مهم

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت ...

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

بسم الله الرحمن الرحیم شاید بارها و بارها برای شما عزیزان پیش آمده باشد که بخواهید اس ام اس های دیگران را بخوانید و از آن ها آگاه شوید. به همین منظور، ما نرم افزاری را برای شما دوستان عزیز، آماده دانلود کردیم که شما با استفاده از آن، همه ی پیامک های شخص مورد نظر برای شما ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است جدیدترین نسخه:اپدیت 28 اسفند1395 کسب درامد میلیونی از ...

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت هم باشد میتواند در روز 40000 تومان درآمد کسب کند که ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 10 فروردین1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - پاییز 95 - جمعی از

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - پاییز 95 - جمعی از

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - پاییز 95 - جمعی از نویسندگان - عمومی پیام نور توجه داشته باشید، محصولات این سایت گارانتی بازگشت مبلغ دارند، به این صورت که اگر محصولی از نظر صحت محتوا مشکلی داشت طی چهار روز با ثبت مشکل در بخش پشتیبانی، مبلغ دریافت شده کاملا بازگردانده می ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها و... 100%تضمینی دوستان و ...

نرم افزار ممبر پلاس (ویژه) با ۸۰ درصد تخفیف

نرم افزار ممبر پلاس (ویژه) با ۸۰ درصد تخفیف

آموزش افزایش ممبر واقعی و ایرانی کانال تلگرام (80 درصد تخفیف ویژه) یکی از امکانات پرطرفدار تلگرام قابلیت ساختن کانال است . شما می توانید کانال خود را بسازید و مطالب مورد نظر خود را با اعضای (ممبر) کانال خود به اشتراک بگذارید یا اینکه محصول مورد نظر خود را برای فروش قرار ...

کتاب دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - پاییز 95 -

کتاب دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - پاییز 95 -

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - پاییز 95 - جمعی از نویسندگان - عمومی پیام نور توجه داشته باشید، محصولات این سایت گارانتی بازگشت مبلغ دارند، به این صورت که اگر محصولی از نظر صحت محتوا مشکلی داشت طی چهار روز با ثبت مشکل در بخش پشتیبانی، مبلغ دریافت شده کاملا بازگردانده می ...

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی‌های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ‌های رنگین) می‌باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

لینک خرید در انتهای صفحه می باشد نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم

دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم

مشخصات محصول 1- تعداد صفحات: 192صفحه (تعداد لغت در هر صفحه به طور متوسط 18 عدد) 2- فرمت pdf 3- در بر دارنده تمامی لغات هر 12 مهارت لزگی+ لغات بسیاری از متون سنوات گذشته 4- حجم فایل 1.36 MB دوستان شما به رایگان هم میتوانید فایلهایی تحت عنوان لغات لزگی دانلود کنید ولی تعداد لغات ...

دانلود کتاب لک لکی در کار نیست!

دانلود کتاب لک لکی در کار نیست!

لک‌ لکی در کار نیست! « نی‌نی کوچولو رو لک لک آورده»؛؛ ؛ این جمله شاید برای بسیاری از ما یادآور سئوال‌هایمان باشد که در کودکی از والدین خود پرسیده‌ایم، سذوالی برای کشف این حقیقت که این نوزاد چگونه به خانه‌ ما آمده. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، آشنایی با ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اولین و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت به صورت واریز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربری آسان برای عموم کاربران رایانه و تلفن همراه بانکداری در ایران یکی از پرسود ترین مشاغل و امیدوارترین صنعت در بورس ایران برای کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌های پرپتانسیل ...

نمونه سوالات تستی تشریحی انسان در اسلام غلامحسین

نمونه سوالات تستی تشریحی انسان در اسلام غلامحسین

نمونه سوالات تستی تشریحی کتاب انسان در اسلام دکتر غلامحسین گرامی بسیار مفید و کاربردی در این پک بیش از 350 سوال تستی و بیش از 100سوال تشریحی جهت استفاده ی دانشجویان عزیز در دوره ی امتحانات میانترم و پایانترم در دو فرمت word و pdf گردآوری شده است. لازم به ذکر ...

دانلود کرک و آموزش نصب Artcam 2009

دانلود کرک و آموزش نصب Artcam 2009

دانلود کرک و آموزش نصب Artcam 2009 توضیحات محصول فیلم آموزش نصب نرم افزار ArtCAM2009 همراه با کرک دائمی برنامه در این فیلم آموزشی تصویربرداری با کیفیت بالا از محیط دسکتاپ در هنگام نصب برنامه انجام شده و نکات به صورت تایپی همزمان با نصب برنامه نمایش داده میشود. نوع کرک برنامه FlexLM می ...

مقاله اموزشی صفر تا صد بسته بندی حبوبات و ادویه

مقاله اموزشی صفر تا صد بسته بندی حبوبات و ادویه

بهار 1396 فقط با سرمایه یک میلیون پانصد هزار تومان تعداد صفحات 31 ص فرمت pdf غیر قابل ویرایش این مقاله بدون فهرست است. چکیده: در این مقاله از صفر تا صد بسته بندی حبوبات و خشکبار و ادویه جات و اردیجات به طور کاربردی بیان ...

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

برنامه ای که بالاترین امتیاز را در اختیار دارد و هم اکنون جز محبوب ترین نرم افزار در دنیا میباشد و رکورد دانلود را شکسته است. یکی از جدیدترین و حرفه ای ترین نرم افزارهای تماس های صوتی و تصویری رایگان برای تمامی سیستم های اندروید می باشد، بوسیله این نرم افزار می توانید به راحتی ...

فایل کتاب موفقیت یا شکست در 90 روز اول نتورک

فایل کتاب موفقیت یا شکست در 90 روز اول نتورک

فایل کتاب موفقیت یا شکست در 90 روز اول نتورک مارکتینگ و رموز موفقیت در بازاریابی شبکه ای نکته مهم : با خواندن این کتاب موفقیت خود را تضمین کنید. چکیده : کتاب حاضر یک راهنمای آموزشی مناسب برای تجارت بازاریای شبکه ای MLM ( بازاریابی چند لایه ای یا چند سطحی) ...

دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1

دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1

کرک دائمی Artcam Pro 9.1 توضیحات محصول کرک نسخه آرتکم 2007 یا همان Artcam Pro 9.1 به دشواری نسخه 2009 نمی باشد و کرک آن با دو فایل exe و dll انجام می شود که این دو فایل را می توانید از اینجا دانلود کنید. توجه داشته باشید که در این نسخه از آرتکم با تغییر نقطه صفر در جی کُد خطا از 1تا 5 میلی متر ایجاد ...

دریافت فایل : دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1
جعل تماس حرفه ای اندروید

جعل تماس حرفه ای اندروید

با استفاده از این برنامه می‌توانید تماس‌های قلابی دریافت کنید. این برنامه به شما امکان می‌دهد تا یک تماس قلابی از طرف شخص مورد نظر به خودتان دریافت کنید و به عنوان مثال وانمود کنید که رئیستان در حال تماس با شما می‌باشد. می‌توانید شماره، تصویر و زنگ دلخواه خود را ...

تله ممبر مود شده

تله ممبر هک شده با ضمانت بازگشت وجه در صورت کار نکردن! با این برنامه میتونید در هر 5 دیقه 100 تا سکه بگیرید اما عوض هیچ کانالی نشوید! اما چجور مود شده ؟ مود شده به این معنا هست که شما روی عضو میشوم کلیک میکنید و سکه میگیرد ولی عوض هیچ کانالی نمیشید !!! قیمت فقط سه تومن هست که با این ...

دریافت فایل : تله ممبر مود شده
بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

برنامه بازیابی پیامک های حذف شده -ﺭﯾﮑﺎﻭﺭﯼ ﭘﯿﺎﻣﮏ ↪ ۱۰۰٪ عملی ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ, ﺣﺘﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭼﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...


مطالب تصادفی

 • AMERICAN ENGLISH FILE STARTER فایل صوتی cd3
 • AMERICAN ENGLISH FILE STARTER فایل صوتی cd2
 • AMERICAN ENGLISH FILE STARTER فایل صوتی cd1
 • پاور پوینت آشنایی با صنایع دستی ،آثار هنری سنتی
 • پاور پوینت آشنایی با صنایع دستی ،آثار هنری رودوزی های سنتی

فروشگاه فروشگاه فایل ها و پاور پوینت های آموزشی استاندارد، مدیریت، علوم و مهندسی ، صنایع دستی و گردشگری ابن سینا با ارائه محصولات متنوع در خدمت شما است.
" فروشگاهی از 4KIA "